Voortgang & Resultaten

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Update van de activiteiten in februari 2019 

 

1. Keuze van de stedelijke gebieden voor de aanleg van de proefvakken

De stedelijke gebieden voor de demonstratie-acties zijn gekozen op twee regionale wegen die twee verschillende provincies van Toscane doorkruisen: de SR 439 “Sarzanese Valdera” (1e locatie – Massarosa (LU)) en de SR 71 “Umbro Casentinese” (2e locatie - Arezzo, Castiglion Fiorentino (AR)).

 

2. Ontwerp van de mengsels voor de proefvakken

Het ontwerp van de mengsels is cruciaal voor de uitvoering van het project. Een grondig begrip van de materiaal- en mengseleigenschappen is immers fundamenteel om de prestaties van een wegdek in de ontwerpfase te voorspellen. De mengselontwerpen voor de Italiaanse proefvakken die in de eerste aanlegperiode waren gepland en voor het Belgische PERS-proefvak zijn klaar en de mengsels zijn aangebracht. Er zijn, zoals gepland, richtlijnen opgesteld voor het ontwerp van de proefvakken op zowel de eerste als de tweede locatie.

 

3. Aanbrenging van de nieuwe wegdekken

De referentiemengsels op de eerste locatie zijn aangebracht op de regionale weg SRT 439 “Sarzanese Valdera” in de gemeente Massarosa (Lucca - Toscane); de proefvakken zijn aangegeven als “Deel I” en “Deel II”. Twee van de zes mengsels, met kruimelrubber volgens het natte procedé, zijn aangebracht in Deel I (Pian del Quercione) – van km 12+100 tot km 12+900; elke experimentele toplaag is ongeveer 400 m lang.

De overige vier mengsels, waarvan twee met kruimelrubber volgens het droge procedé en twee warm bereide asfaltbetonmengsels als referentie, zijn aangebracht in Deel II (Bozzano /Quiesa) – van km 16+800 tot km 18+400.

Het proefvak voor de demonstratie van PERS in België is aangelegd in Gent, met PERS over de volle breedte van één rijstrook – en dus niet alleen in de wielsporen, zoals in het eerdere PERSUADE-project. Voor het PERS-wegdek zijn geprefabriceerde platen van 1 m x 0,5 m x 3 cm gebruikt.

De aanleg van de proefvakken op de tweede locatie, in de gemeenten Arezzo and Castiglion Fiorentino (AR) op regionale weg SR 71, begint in maart 2019.

 

4. “Ante operam”-monitoring en bepaling van de werkwijzen voor akoestische metingen

De monitoring van de akoestische prestaties (geluidsniveau) van de bestaande wegoppervlakken in de gekozen gebieden en de psychoakoestische monitoringcampagne en sociale enquête in de omgeving van de toepassingslocaties (“ante operam”) zijn in uitvoering. Meer bepaald zijn de akoestische en psychoakoestische parameters voor de metingen in situ gekozen en zijn de “ante operam”-geluidsmetingen op beide locaties voltooid.

De psychoakoestische metingen op de eerste gekozen locatie (“ante operam”) vonden plaats in mei en juni 2017, en op de tweede gekozen locatie in oktober en november 2018. De eerste sociale enquête is voltooid in november 2017, de tweede loopt nog.

De proefopzet voor de nieuwe stedelijke “Pass-By”-methodiek is klaar. De ontwikkeling en realisatie van een methode voor in-situgeluidsabsorptiemetingen in een mobiel laboratorium is aan de gang. Het systeem om de geluidsabsorptiecoëfficiënt te bepalen is bestudeerd, en de algoritmen ervoor zijn ontwikkeld. De “Pass-By”-methode is gevalideerd en de methode voor het absorptiesysteem is stand-by, in afwachting dat het apparaat gevalideerd wordt.

Het conditieonderzoek aan de hand van FWD-proeven heeft de structurele eigenschappen van de bestaande wegdekken (“ante operam”) op zowel de eerste als de tweede toepassingslocatie aan het licht gebracht.

 

5. “Post operam”-monitoring en -onderzoeken

De monitoring van de akoestische prestaties van de nieuwe wegdekken in de gekozen gebieden en de psychoakoestische monitoringcampagne en sociale enquêtes op de toepassingslocaties (“post operam”) zijn aan de gang. Meer bepaald zijn de “post operam”-geluidsmetingen op de eerste locatie voltooid; de psychoakoestische “post operam”-monitoring is uitgevoerd en de resultaten zullen worden gerapporteerd zodra de analyse beëindigd is.

Van alle nieuwe wegdekken op de eerste locatie, maar nog niet van het PERS-proefvakje in België, zijn zowel de volumetrische als de mechanische kenmerken – zoals de stroefheid, de macrotextuur en de IRI-waarde – gemonitord. Gegevens uit de onderzoeken en over toegepaste materialen, emissies, verbruik, enz. zijn gebruikt om de baten die het project tot nu toe heeft gegeven, te evalueren.

 

6. Verspreidingsactiviteiten, reproductie, beleidsimplicaties

Het NEREiDE-project krijgt heel wat belangstelling en toejuiching. In Italiaanse kranten zijn ongeveer 150 artikels over NEREiDE verschenen. Verscheidene diepgaande technische artikels zijn gepubliceerd in Strade & Autostrade en in LeStrade, de belangrijkste maandelijkse vakbladen over wegen en infrastructuur in Italië. Er zijn speciale stukken aan het project gewijd in La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Repubblica-Affari & Finanza en l’Economia-Corriere della Sera – de meest verkochte kranten in Italië, die ook een gezaghebbende stem hebben in de trends van de nationale industrie en economie.

Het past hier ook te onderstrepen dat het het Italiaanse ministerie van leefmilieu (MATTM) het NEREiDE-project in juli 2018 gekozen heeft als “LIFE-project van de maand”. Ook de overheden en andere regionale instanties hebben grote belangstelling voor het NEREiDE-project getoond. De eerste proefvakken in Toscane kregen het bezoek van de burgemeester van Calenzano. De burgemeester van Massarosa toonde zich heel tevreden over de keuze van zijn gemeente voor het innovatieve NEREiDE-experiment, dat ongetwijfeld gunstige effecten zal hebben op milieugebied en op de verkeersveiligheid en tevens de levenskwaliteit van allen die langs de nieuwe wegdekken wonen zal verbeteren.

Er werden bijdragen ingediend voor en mondelinge presentaties gegeven op zowel de Italiaanse conferentie over akoestiek als in speciale technische sessies tijdens internationale conferenties.

Update van de activiteiten in maart 2018

VOLTOOIING VAN DE EERSTE GELUIDARME WEGDEKKEN IN HET KADER VAN HET NEREIDE-PROJECT

DE NIEUWE WEGDEKKEN, GEMAAKT MET RUBBERPOEDER AFKOMSTIG VAN AFVALBANDEN EN GEFREESD ASFALT, EN AANGELEGD MET „HALFWARME” TECHNOLOGIE VERMINDEREN DE UITSTOOT VAN POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (PAK) MET 30%.

Het project Nereide LIFE wordt gecoördineerd door het Departement Civiele Techniek van de Universiteit van Pisa (Italië), in samenwerking met het regionale milieubeschermingsagentschap ARPA Toscane, het OCW - Belgisch Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, Ecopneus, het IDASC-CNR - Instituut voor Akoestiek en Sensoren „Orso Mario Corbino” en de Regio Toscane. Vanaf het begin focust het project op het oplossen van milieuproblemen die gepaard gaan met de geluidshinder veroorzaakt door het autoverkeer. Het probleem wordt vooral ervaren in stedelijke gebieden en hangt nauw samen met de kenmerken van de wegoppervlakken. Daarom wil het project richtlijnen vastleggen voor de voorbereiding, de aanleg en de controle van twee experimentele locaties waar 12 asfaltmengsels voor geluidarme toplagen zijn aangelegd. Deze mengsels zullen geproduceerd worden met de zogenaamde „halfwarme” technologie waarbij de temperaturen lager liggen dan bij de productie van klassieke hete conglomeraten. Deze mengsels zullen niet alleen samengesteld worden uit nieuwe aggregaten en bitumen, maar ook uit gefreesd asfalt afkomstig van de afbraak van bestaande wegdekken en rubberpoeder afkomstig van afvalbanden.

De belangrijkste doelstellingen dat het Nereide-project wil bereiken op het gebied van leefmilieu zijn:

• vermindering van de geluidshinder;

• vermindering van de CO2-uitstoot dankzij de verlaging van de verwerkingstemperaturen en het hergebruik van afvalmaterialen die anders op de vuilstortplaats zouden belanden.

Voor het opstellen van richtlijnen met nuttige informatie voor de identificatie van technologieën, materialen en interventietypes voor het aanleggen van nieuwe wegdekken die niets inboeten aan mechanische prestaties en grip, voorziet het project de aanleg van 12 stukken. Er zal één mengsel per wegdeel aangebracht worden. Elk wegdeel zal aan het volgende aangrenzen en ongeveer 400 meter lang zijn. Deze mengsels zullen aangebracht worden op twee verschillende proeflocaties op stedelijke wegen in Toscane. De wegen zijn gekozen uit degene die in het kader van het regionale plan voor geluidsvermindering geïdentificeerd zijn als wegen waar een akoestische verbetering noodzakelijk is.

De aanleg van de nieuwe wegdekken zal op twee verschillende momenten plaatsvinden, met een pauze van een jaar tussen beiden: in de herfst van 2017 en in die van 2018.

Naast de proefvakken in bitumineus conglomeraat zal ook een poreus en soepel PERS-wegdek (PoroElastic Road Surface) getest worden, eerst in België en in de zomer van 2018 ook in Italië. Met dit soort wegoppervlak zal het mogelijk zijn om grotere aandelen rubber van afgedankte banden opnieuw te gebruiken. Een jaar na de start van het project en met het vooruitzicht dat de aanleg van de wegdekken met de mengsels die rubberpoeder bevatten voor het eind van de herfst van 2017 zal plaatsvinden, werden een aantal stappen reeds ondernomen.

De bepaling van de proeflocaties

De stedelijke wegstroken waar de werken zullen uitgevoerd worden, zijn gekozen op basis van een prioriteitsindex die gekoppeld is aan de gelijktijdige aanwezigheid van talrijke scholen en van 800 mensen die dagelijks blootgesteld worden aan een geluidsniveau hoger dan 65 dB(A). De eerste proeflocatie, die ongeveer 2.400 meter lang is, ligt op de regionale weg „S.R.T. 439 Sarzanese-Valdera” in de stad Massarosa (Provincie Lucca).  

Ontwikkeling van proefmengsels en levenscyclusanalyse

De ontwikkeling van de mengsels is ongetwijfeld het belangrijkste deel van het project. Een grondige kennis van de materialen, de volumetrische samenstelling en de mechanische kenmerken van het ingedikte mengsel is fundamenteel om het gedrag na aanbrenging te kunnen voorspellen.

Daarom werd er een analyse gemaakt van de reeds bestaande technologieën. De bedoeling hiervan was te bepalen welke percentages recyclagematerialen (rubberpoeder en gefreesd asfalt) maximaal gebruikt kunnen worden. Ook werd bestudeerd welke additieven of specifieke technologieën gebruikt worden om de temperaturen bij de aanleg van het gewijzigd asfalt te verminderen. Na deze studiefase werden in het laboratorium mengsels ontwikkeld voor de eerste aanlegfase.

Het gaat hierbij om volgende mengsels:

• Twee „klassieke” hete controle-mengsels;

• Een waterafvoerend mengsel 0-12;

• Een Splittmastix Asphalt (SMA) 0-12 mix;

• Vier innoverende „halfwarme” mengsels met rubberpoeder en een aggregaat van ongelijke gradering, waarvan twee met een assortiment van open aggregaat en twee die volgens het „gap-graded” principe opgebouwd zijn. Voor elke gradering van aggregaat zullen twee methodes voor de toevoeging van rubberpoeder in het bitumineus conglomeraat gebruikt worden (de zogenaamde „droge” en „natte” procedures).

Om het materiaal- en energieverbruik en de milieu-emissies die gepaard gaan met de levenscyclus van de voorgestelde proefwegdekken te identificeren en te kwantificeren, werd een zorgvuldige levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt. Alle mogelijke combinaties van toplagen met gefreesd asfalt en rubberpoeder die geproduceerd waren met halfwarme technologie werden vergeleken met een klassiek warm asfaltmengel dat hierbij als uitgangspunt werd genomen.

De resultaten van de vergelijkende LCA hebben aangetoond dat de combinatie van mengsels met halfwarme technologie en het gebruik van recyclagematerialen de milieukosten die samenhangen met de aanleg en het onderhoud van de toplagen gevoelig reduceren. Deze aanpak is dus een geldig alternatief voor de klassieke technologieën. Het voldoet ook volledig aan de milieuvereisten die aan deze nieuwe technologie gesteld worden. In het bijzonder het gebruik van deze recyclagematerialen, en in de eerste plaats van gefreesd asfalt, maakt het mogelijk om gevoelige hoeveelheden grondstoffen zoals bitumen en aggregaat uit te sparen. De AVT-technologie (asfalt bereid bij verlaagde temperatuur) maakt het bovendien mogelijk om de productie- en de aanlegtemperaturen te verlagen en dus de milieu-emissies tijdens deze werkzaamheden terug te dringen.

De ante-operam monitoringcampagne 

Naast laboratoriumonderzoeken werden ook ante-operam monitoringcampagnes uitgevoerd met betrekking tot geluids-, structurele en functionele indicatoren op het deel van de weg S.R.T. 439 „Sarzanese-Valdera” in de stad Massarosa (Provincie Lucca), waar de aanbrenging van de eerste zes mengsels gepland is.

De bedoeling hiervan is de voordelen van een „voor en na” meting beter te kunnen kwantificeren.

Structureel onderzoek en oppervlakte-eigenschappen

Het onderzoek van de structurele kenmerken werd uitgevoerd met een valgewicht deflectometer (FWD) uitgerust met een grondradar (GPR) voor de continue meting van de dikte van het bestaande oppervlak. Omwille van de inhomogeniteit in de bouw van het onderzochte oppervlak zijn de gebruikelijke procedures voor de structurele analyse van het oppervlak doorgaans niet erg betrouwbaar.   En inderdaad, de weg S.R.T. 439 „Sarzanese-Valdera” is één van die wegen met een gewone bruikbaarheid die gebaseerd is op oude historische wegen. Deze wegen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een tussenliggende laag die steunt op een onderlaag van natuurstenen met een variabele dikte en van lagen uit dun aangebracht bitumineus conglomeraat. De gebruikelijke analyseprocedures (deflectometrisch onderzoek met een FWD) schatten de waarden van de elastische modules van de lagen met terugwerkende analysemethoden. Dit betekent dat ze bij de berekening van de cruciale parameters voor de bepaling van de nuttige gebruiksduur van wegoppervlakken uitgaan van waarden die met deze methode werden berekend. Daarom werd er besloten om de cruciale vervormingen in te schatten met methoden die stabieler en minder gevoelig zijn aan variaties in de dikte, met name aan de hand van een analyse van de parameters van de wegstructuur.

De evaluatie van de oppervlaktekenmerken werd gemaakt met betrekking tot macrotextuur en grip. De textuur werd gedetecteerd met een mobiele laser profilometer. Op basis van de resultaten werd de macrotextuur berekend met betrekking tot de ETD. De grip werd gemeten aan de hand van een Skiddometer BV11 en de meetresultaten werden uitgedrukt in BPN, CAT en F60 (overeenkomstig het IFI-model). Deze indicatoren maken deel uit van de levensduur-indicatoren (Life Performance Indicators - LPI). Deze belichamen de monitoringsindexen voor de controle van het impact van het project.

Onderzoek naar geluidshinder en meetprotocollen

De akoestische prestaties werden beoordeeld door ARPAT, het regionale milieubeschermingsagentschap van Toscane, en door het IDASC-CNR - Instituut voor Akoestiek en Sensoren „Orso Mario Corbino”

met betrekking tot de rolgeluidemissies. Dit gebeurde door middel van de Close Proximity Index (CPX) en Standard Pass-By (SPB) meetmethoden. De geluidsdemping werd gemeten volgens de methode Adrienne.

De geluidsniveau's van de psychoakoestische indicatoren, gemeten aan de hand van de Close Proximity Index (CPX) meetmethode, werden berekend voor elk wegdeel waar de proefmengsels zullen aangebracht worden, in functie van de eigenheden van het wegdeel (verschillende verkeersstromen en snelheden), de orografie en andere specifieke elementen zoals de aanwezigheid van luidruchtige activiteiten. Naast het standaard fonometrisch onderzoek werd er bij de bevolking een enquête uitgevoerd om een duidelijk beeld te verkrijgen van het waargenomen geluidsniveau. De fonometrische resultaten bevestigen dat de geluidshinder reëel is, met Lden-waarden hoger dan 65 dB(A) en Lnight-waarden hoger dan 60 dB(A) op alle stukken. De waarden vastgesteld met de CPX-methode - die de akoestische kwaliteit van het wegoppervlak meet - tonen echter aan dat het gebruik van een geschikte geluiddempende wegdekking of van fluisterasfalt de situatie gevoelig kan verbeteren.

Naast de monitoring werken ARPAT en IDASC aan de ontwikkeling van meetprotocollen die de wettelijk voorziene standaardprotocollen vervolledigen en die een betere schatting van de invloed van het type wegbedekking op de geluidsemissies mogelijk moeten maken.

ARPAT heeft namelijk een protocol op punt gezet dat in staat is om de SBP-indicatoren vastgelegd door de Regels en Voorschriften af te leiden uit normale, vaste geluidscontrole-apparaten en gewone verkeerstellers, zonder hiervoor bemande meetposten in te zetten. Dit protocol voorziet het gebruik van SEL-instrumenten in plaats van Lamax-apparatuur. Dit ligt in lijn met het project Harmonoise dat, zodra het goedgekeurd wordt, het mogelijk zal maken om de overlast in te schatten voor elk type voertuig en dus het mobiliteitsbeleid te vereenvoudigen. ISDAC ontwikkelt momenteel een systeem dat erop gericht is de in situ meetmethoden van geluidsabsorptie te verbeteren door het gebruik van druk-snelheid sondes ter vervanging van microfoons. Deze sondes worden aan boord van een voertuig geplaatst om de gereflecteerde golf te meten, zoals voorzien door de methode Adrienne. Het nieuwe meetprotocol zal vergeleken worden met de gereguleerde methode (Adrienne) en gevalideerd worden op de nieuwe wegdekken van het project.

Toekomstige activiteiten

Na de voltooiing van de eerste zes proefwegvakken volgen de post-operam geluids- en functionele monitoringscampagnes. Tijdens deze controleactiviteiten zullen nieuwe akoestische meetprotocollen getest worden.

Tegelijkertijd zullen de ante-operam controleactiviteiten uitgevoerd worden op de wegvakken van de tweede locatie waar de aanleg van de zes overige proefmengsels met gefreesd asfalt en rubberpoeder (evenals van het PERS-wegdek) moet plaatsvinden.

 

Voortgang in mei 2017

Overzicht van de activiteiten van de UNIVERSITEIT VAN PISA-DICI

 In deze eerste fase van het project bestond de bijdrage van het Departement Civiele en Industriële Techniek (DICI) van de Universiteit van Pisa in een voorbereidende studie en evaluatie van de bestaande technieken voor de detectie van de hoogst mogelijke hoeveelheden recyclagematerialen (gerecycleerde asfaltverhardingen en kruimelrubber van afvalbanden) en van de specifieke additieven en technologieën die kunnen gebruikt worden om de productie- en aanlegtemperaturen te verlagen. Op basis hiervan en op basis van de resultaten die voortvloeien uit de voorbereidende studie van de samenstellende materialen werden in het laboratorium mengsels ontworpen om de technische eigenschappen te kunnen bepalen van de nieuwe geluidarme mengsels die gerecycleerd rubber (CRM) bevatten, die geproduceerd worden met „halfwarme” technologie en die voorzien zijn voor de eerste aanlegperiode.

Om de graad van milieuduurzaamheid van de geplande proefvakken te bepalen, werd een grondige levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van alle mogelijke combinaties van toplagen die gerecycleerd asfalt en rubber bevatten en gemaakt worden bij halfwarme temperaturen. Deze LCA werd vergeleken met een „gap graded” asfaltlaag die ingepakt werd bij hoge temperaturen en hier als referentiepunt diende. Dit analyseproces maakte het mogelijk om de milieubelasting van elk mengsel te evalueren qua materialen, energieverbruik en uitstoot. De behaalde resultaten voldoen volledig aan de „groene” doelstellingen die werden verwacht.

Tegelijkertijd werden op de stukken van de SRT 439 Sarzanese-Valdera in Massarosa (Provincie Lucca), waar de eerste proefaanleg gepland was voor de herfst van 2017, de asfaltlagen gemeten met een valgewicht deflectometer (FWD) en werd er een doorlopende evaluatie van de dikte van de rijweg uitgevoerd met een grondradar (GPR).

De verwerking van de verworven gegevens maakte het mogelijk om de criteria van de samenstellende lagen vast te leggen en de verwachte resterende gebruiksduur van het bestaande wegdek evenals de verlenging van de verwachte levensduur na de aanleg van de nieuwe lagen te evalueren.

Overzicht van de activiteiten van ARPAT

ARPAT's activiteiten focussen op de monitoring van de proeflocaties. De ante-operam controle op de eerste proeflocatie (Gemeente Massarosa - Provincie Lucca) is voltooid en de analyse loopt momenteel. Om deze acties uit te voeren heeft ARPAT samen met de Regio Toscane kandidaat-locaties geselecteerd om geschikte plaatsen voor de aanleg van de nieuwe wegdekken te identificeren. De sites van het regionaal actieplan zijn gekozen en bezichtigd in functie van technische parameters; de eindbeslissing is genomen door de Regio Toscane.

Daarna zijn een aantal akoestische methoden en indicatoren geselecteerd met de bedoeling de methodologie van de ante-en post-operam monitoringscampagnes te bepalen. ARPAT heeft ook bijgedragen tot het bepalen van methoden voor psychoakoestische metingen zodat de geluids- en psychoakoestische parameters in de gekozen locaties konden worden opgetekend.

De CPX-methode werd toegepast op de hele strook waarop de nieuwe wegdekken zullen worden aangebracht. Het geluid werd ononderbroken geregistreerd door geluidsmeetposten op 6 plaatsen die representatief zijn voor elk nieuw stuk wegoppervlak.

In combinatie met de wettelijk bepaalde standaard geluidsniveau's (zowel Italiaanse als Europese) zullen tal van aanvullende geluidsindicatoren uitgewerkt worden op basis van de continue monitoring.

ARPAT werkt tevens aan een nieuwe methodologie om SPB-achtige data in stedelijke gebieden te verwerven zonder hiervoor bemande meetposten te gebruiken. Stedelijke Pass-By methodologie werd getest in twee locaties om indicatoren te selecteren en meetprotocollen te definiëren. De data-analyse loopt momenteel. Om de indicatoren te testen werden in 4 van de 6 ante-operam locaties gegevens aangeworven volgens een preliminair protocol.

In de volgende 3 maand zal de analyse van de stedelijke Pass-By afgerond worden en voor einde 2017 zal de methode gevalideerd worden. De ante-operam akoestische indicatoren zullen in september aangegeven worden.

Samen met de Italiaanse nationale onderzoeksorganisatie CNR heeft ARPAT bij de gemeenten gegevens over de bevolking ingezameld. Zo kunnen ze de bevolking inschatten die langs de proefvakken woont en de vruchten van de geluidsvermindering zal plukken. Tot slot is ARPAT betrokken bij tal van verspreidingsactiviteiten. Twee wetenschappelijke artikels zijn gepubliceerd (ICSV- en AIA conferenties). Er is ook deelgenomen aan twee events op vakbeurzen en twee workshops om de projecten te verspreiden. De ARPAT nieuwsbrief heeft in november en maart bericht over het Nereide-project.

Overzicht van de activiteiten van ECOPNEUS

Encopneus coördineert het ontwerp en de uitvoering van het communicatiemateriaal dat de projectactiviteiten ondersteunt. De LIFE Neireide website zal gedurende het hele project een referentiepunt zijn voor de partners, maar ook voor mogelijke belanghebbenden. Ze zal ook een up-to-date informatiebron zijn over de doelstellingen, initiatieven en voortgang van het project. De website bevat essentiële informatie over het project, de geplande acties en beoogde doelen, de partners en hun rol in het project.

Er bestaat ook een papieren publicatie in het Engels en het Italiaans die alle belangrijke informatie over het Nereide-project bevat: een overzicht van de doelstellingen en verwachte resultaten, het Nereide-logo evenals de logo's van de verschillende partners. De publicatie is reeds gedrukt en verstuurd naar alle partners en werd op openbare plaatsen ter beschikking gesteld. Er bestaat ook een roll-up met een overzicht van de posterinformatie. Deze zal gebruikt worden op conferenties, workshops en andere publieke evenementen overeenkomstig de geplande disseminatieactiviteiten.

Andere communicatiemiddelen zijn gepland en ontworpen om de informatie bij een specifiek publiek te verspreiden: een tri-fold flyer, een korte flyer voor publieke events en individuele ontmoetingen, een standaard PowerPoint en een press release format.

Dankzij Ecopneus' gerichte persactiviteiten ten voordele van een selectie journalisten die voor dit onderwerp interesse hebben en dankzij andere disseminatieactiviteiten van de partners zijn er tot nu meer dan 100 artikels verschenen, ook in belangrijke nationale kranten.

Tijdens Asphaltica, de belangrijkste nationale vakbeurs voor asfalt en wegenbouw die van 22 tot 25 februari in Verona heeft plaatsgevonden, heeft Ecopneus een demonstratieworkshop georganiseerd over gewijzigd asfalt. Volgens de NEREIDE projectpartners was het NEREIDE-project één van de hoogtepunten tijdens de workshop. Massimo Losa, Professor aan het Departement Civiele en Industriële Techniek (DICI) van de Universiteit van Pisa (Projectcoördinator), en Gaetano Licitra, lid van het regionale milieubeschermingsagentschap van Toscane ARPAT, hebben tijdens de workshop de doelstellingen en de verwachte resultaten van het project geïllustreerd.

Meer dan 70 personen (waaronder vertegenwoordigers van de overheidsadministratie, besluitvormers, academici en bedrijven actief in de sector) hebben de workshop bijgewoond. Ongeveer 1500 personen kregen een uitnodiging per mail en nog eens 600 werden opgebeld om hun aandacht te vestigen op dit event. Op de Ecopneus stand op Asphaltica nam een NEREIDE-paneel een strategische plaats in, waar bezoekers konden zitten en lezen over de doelstellingen en geplande activiteiten van het project.

Een andere netwerkgelegenheid heeft plaatsgevonden in juli, tijdens een conferentie over het LIFE ReFibre-project (dat focust op het maken van extreem duurzame wegdekken met het gebruik van recyclagematerialen), waar een sessie specifiek aan het Nereide-project gewijd was.

Andere acties zullen uitgevoerd worden om de voortgang van de projectactiviteiten te ondersteunen.