Lawaai en omgeving: scenario

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Lawaai en omgeving: scenario

Het beleid in de Europese Unie is gericht op toepassing van Richtlijn 2002/49/EG (END), die bepaalt dat de lidstaten op basis van geluidbelastingskaarten actieplannen moeten opmaken om omgevingslawaai te voorkomen en te beperken waar dat nodig is – vooral waar de blootstellingsniveaus schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van de mens – en om de kwaliteit van de geluidsomgeving te behouden waar zij goed is. Lawaai in steden is een van de voornaamste problemen die burgers melden en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft al herhaaldelijk gewezen op de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan lawaai met zich meebrengt. Recente rapporten van het Europees Centrum voor Leefmilieu en Gezondheid van de WGO (Burden of disease from environmental noise: Quantification of healthy life years lost in Europe, 2011, en Night Noise Guidelines for Europe, 2009) reiken methoden aan om deze effecten op de blootgestelde bevolking te evalueren. 

Het rapport “Noise in Europe 2014”van het Europees Milieuagentschap, waarin gegevens zijn samengebracht die de Europese Commissie door de toepassing van de Europese Richtlijn heeft ontvangen, bevestigt dat het wegverkeer de overheersende bron van omgevingslawaai is en dat naar schatting 125 miljoen mensen te lijden hebben van geluidsniveaus hoger dan 55 dB(A) Lden (dag-avond-nachtniveau), van wie veertig miljoen dicht bij hoofdwegen wonen. Volgens de bovengenoemde WGO-rapporten wordt geschat dat omgevingslawaai elk jaar in Europa ten minste tienduizend vroegtijdige overlijdens veroorzaakt en dat bijna twintig miljoen volwassenen hinder ondervinden en nog eens acht miljoen aan slaapstoornissen lijden door omgevingslawaai. Voorts worden elk jaar meer dan 900 000 gevallen van verhoogde bloeddruk aan omgevingslawaai toegeschreven. 

 

 

  noise & envir right page 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

noise and env right page 2 

Geluidwerende wegdekken van zeer open asfalt zijn een van de populairste maatregelen om geluidsoverlast in stedelijke gebieden te milderen. Daar kunnen immers geen geluidbeperkende constructies worden aangebracht, en geluiddichte ramen zijn veel duurder. Vooral deze laatste maatregel lost het probleem niet op, omdat de ramen in veel gebouwen ’s zomers worden opengezet en de bewoners dan alsnog hinder ondervinden.

De nieuwe wegdekken die dit project wil ontwikkelen, zullen verbetering brengen in de akoestische prestaties die de hinder in stedelijke context verminderen, met speciale aandacht voor de overlast die de bevolking ervaart. Meer bepaald zullen de proeflocaties worden gekozen in kritische gebieden die in het regionale wegenactieplan op de website van Toscane zijn aangegeven, met volledige toelichting van het blootstellingsniveau op iedere locatie die in aanmerking komt. Het is namelijk bekend dat een lagere energiewaarde niet volstaat om waargenomen geluidshinder te verminderen. Het waterafvoerende vermogen van zeer open asfaltwegdekken biedt het voordeel van meer veiligheid bij regen, maar wordt mettertijd minder efficiënt naarmate de poriën in het asfalt dichtslibben.

De voornaamste redenen om afvalbanden en gerecycled asfalt van wegverhardingen te gebruiken, zijn: 

  • het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren door grote hoeveelheden afval en industriële bijproducten terug te winnen en te hergebruiken; 
  • het afvalbeheer optimaliseren door de hoeveelheden te verwijderen afvalmaterialen te verminderen; 
  • van de mechanische eigenschappen van het rubber in het bitumineuze materiaal gebruikmaken om mechanische trillingen en het lawaai onder wegverkeer te dempen; 
  • milieuvriendelijke, energie-efficiënte recyclingprocessen voor gebruikte banden uitwerken; 
  • de eigenschappen van bijzondere industriële producten om een versterkend element in bitumen te vormen, evalueren, als waardig alternatief voor het modificeren van bitumen; 
  • de lagere meng- en verwerkingstemperaturen bieden het voordeel dat zij de luchtverontreinigingsniveaus in stedelijke gebieden verlagen en mede hierdoor de bijzondere gezondheidseffecten van verontreinigende stoffen zoals paks en ook het risico voor de blootgestelde werklieden verkleinen. 

Geschat wordt dat in Italië elk jaar meer dan 350 000 t banden het einde van hun levensduur bereiken en afgedankt worden, en dat 70 % van dit aanbod door ECOPNEUS wordt beheerd. Als al het rubber van de afgedankte banden in asfalt werd toegepast, zou hiermee 19 000 km weg kunnen worden verhard, waarbij afval wordt gerecycled en geluidshinder wordt verminderd.

Geluidarme wegdekken bieden een interessante, goedkope oplossing waar het verkeerslawaai moet worden teruggedrongen. Het rolgeluid is bij personenauto’s al bij zeer lage snelheden (30-40 km/h) dominant (Meiarashi, S., F. Nakashiba, H. Niimi, M. Hasebe, and T. Nakatsuji. Quantitative comparison between noise reduction factors of drainage asphalt pavement. Applied Acoustic, Vol. 44, No. 2, 1995, pp. 165- 179). 

Dit project betreft slechts een deelgroep van mengsels voor geluidarme wegdekken, namelijk asfaltmengsels die bij verlaagde temperatuur in een menginstallatie worden bereid en in lagen met een nominale dikte tussen 10 en 50 mm kunnen worden verwerkt.

Om de invloed van de mengselsamenstelling op het rolgeluid te onderzoeken, moet naar de productie van contactgeluid tussen band en wegdek worden gekeken. Textuur en geluidsabsorptie zijn de oppervlakkenmerken die een fundamentele rol spelen in de productie van rolgeluid op een wegdek.

 

noise right page 3

 

 

 

 

 

noise right page 4

Wat de textuur betreft, zijn in verscheidene studies textuurindicatoren bepaald om het rolgeluid te beoordelen.  Omdat zulke studies geen duidelijke relatie tussen textuurspectrumindicatoren en mengselsamenstelling hebben aangetoond, maken zij het niet mogelijk de mengselsamenstelling te optimaliseren om het rolgeluid te verminderen.

Wat de geluidsabsorptie betreft, wordt de grootste akoestische efficiëntie van wegdekken bereikt met mengsels met een hoog poriëngehalte (doorgaans boven 20 %) en een poriëngeometrie die het mogelijk maakt het spectrum van de geluidsabsorptiecoëfficiënt te optimaliseren om de maximale absorptie te verkrijgen bij frequenties waar de geluidemissies sterker zijn. Uit dit oogpunt wil het project de toepassing van zulke asfaltwegdekken in de kijker plaatsen, om overheden en ontwerpers van vervoersinfrastructuur alternatieve, betrouwbare middelen aan te reiken om mengsels voor geluidarme lagen te produceren zonder in te boeten op mechanische prestaties en op stroefheid. Deze asfaltmengsels zullen bij verlaagde temperatuur worden geproduceerd, met gerecycled asfalt van wegverhardingen en kruimelrubber van afvalbanden. Dit levert een reële energiebesparing op en leidt tot minder uitstoot van verontreinigende stoffen dan bij de klassieke technieken, en minder afvalverwijdering; door gerecyclede materialen te gebruiken, wordt het mogelijk te besparen op het verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen in de asfaltverhardingsindustrie.

Verschillende studies hebben uitgewezen dat het niet volstaat de standaardmonitoringtechnieken toe te passen om betrouwbare resultaten te krijgen en dat verschillende wegdekken niet gemakkelijk te vergelijken zijn. Daarom moeten uit de standaardversies nieuwe meetprotocollen en -technieken worden ontwikkeld, om de instanties gegevens uit betrouwbare monitoringcampagnes te kunnen bezorgen. Voorts zijn er (zeker in de asfaltbranche) maar weinig experimenten waarin de effecten van beperkende maatregelen getoetst zijn aan de perceptie van de bevolking. Het project beoogt daarom ook nieuwe richtlijnen en modellen voor nieuwe meetmethoden uit te werken, waarbij psychoakoestische indicatoren worden betrokken. Het komt er dus op neer nieuwe asfaltsoorten te ontwikkelen die niet alleen in staat zijn het geluidsniveau te verlagen, maar ook geschikt zijn om de perceptie van geluidshinder te verbeteren. Gebleken is immers dat een andere frequentieverdeling bij gelijk geluidsniveau een ander hindergevoel bij de blootgestelde bevolking kan opwekken.