News - De LIFE-projecten omtrent geluidsbelasting voor de omgeving in Italië: resultaten, experimenten en toekomstige ontwikkelingen.

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

De LIFE-projecten omtrent geluidsbelasting voor de omgeving in Italië: resultaten, experimenten en toekomstige ontwikkelingen.

Op 11 juli heeft aan de Universiteit van Firenze (Italië) een workshop plaatsgevonden over de in Italië uitgevoerde LIFE-projecten omtrent de geluidsbelasting voor de omgeving, de bereikte resultaten, de lopende experimenten en de toekomstige ontwikkelingen. Bij deze gelegenheid werd de 25ste verjaardag van het Programma LIFE gevierd en werd er uitgewisseld over de gemeenschappelijke onderwerpen

 

Op 11 juli heeft aan de Universiteit van Firenze (Italië) een workshop plaatsgevonden over de in Italië uitgevoerde LIFE-projecten omtrent de geluidsbelasting voor de omgeving, de bereikte resultaten, de lopende experimenten en de toekomstige ontwikkelingen .  Bij deze gelegenheid werd de 25ste verjaardag van het Programma LIFE gevierd en werd er uitgewisseld over de gemeenschappelijke onderwerpen.

Aan de workshop namen de Italiaanse coördinatoren van de acht projecten die sinds 2008 via het Programma LIFE een cofinanciering van de Europese Commissie gekregen hebben deel. Deze projecten buigen zich sinds 2008 over milieuproblemen die te maken hebben met geluidshinder.

Hierna, zoals gevraagd, een paar korte toelichtingen over de projecten die werden voorgesteld:

H.U.S.H.  – LIFE08 ENV/IT/000386 -  LIFE Harmonization of Urban noise reduction Strategies for Homogeneous action plans. De belangrijkste doelstelling van dit project is bijdragen aan de harmonisatie van de nationale voorschriften en bepalingen met de inhoud van de Europese Richtlijn 49/2002 inzake geluidsbeheer. Deze richtlijn gaat over de bepaling en het beheer van omgevingsgeluid en begint met de uitvoering van studies en ingrepen in de stad Firenze, die hier dient als proefproject. Er zijn gemeenschappelijke methoden bepaald om doelgerichte en strategische oplossingen te plannen; een nieuw ontwikkelingssysteem is geïdentificeerd (werkwijzen en databanken) om de acties te plannen door middel van tests met proefprojecten. Tevens zijn er Richtlijnen gepubliceerd voor een geïntegreerde mapping van geluidshinder in stedelijke gebieden   

http://www.hush-project.eu/it/index.html

NADIA – LIFE 09 ENV IT 000102 - Noise Abatement Demonstrative and Innovative Actions and information to the public - Bij dit project waren de provincies Genua en Savona (I) en de steden Vicenza en Prato betrokken, evenals het CIRIAF (Interuniversitair Centrum voor onderzoek naar de vervuiling veroorzaakt door fysische agentia) in Perugia. Het geluid geproduceerd door de belangrijkste provinciale wegen werd gemeten in de provincies Genua en Savona evenals in het centrum van Vicenza. Kritieke zones werden geïdentificeerd met bijzondere aandacht voor „gevoelige” plaatsen (scholen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, enz.). Vervolgens werd een innoverend actieplan opgesteld. Dit plan voorziet de deelname van de bevolking en van de belangrijkste betrokkenen in de streek en op nationaal gebied. Bovendien werden er proefprojecten ter verbetering uitgevoerd (plaatsing van barrières, aanleg van geluidsabsorberend asfalt, plaatsing van hoogwaardige geluidswerende ramen in scholen). Ook werden er lezingen en lessen georganiseerd in scholen.

http://www.nadia-noise.eu/

QUADMAP - Life 10 ENV/IT/000407 QUiet Areas Definition and Management in Action n Plans

De belangrijkste doelstelling van dit project is het doorbreken van de actuele impasse dankzij de ontwikkeling van een geharmoniseerde methode voor de selectie, het onderzoek en het beheer van stille gebieden. Dit onderzoek zal zowel kwantitatieve als kwalitatieve parameters hanteren. De interventies richten zich op het beperken van geluidsoverlast, het verbeteren van de gebruiksfuncties van de gebieden en het verhogen van de gebruikerstevredenheid. De projectfocus ligt op het probleem van stilte in stedelijke gebieden, waar geluid één van de grootste vervuilingsbronnen en één van de belangrijkste oorzaken van discomfort voor de stedelingen is. De projectuitkomsten zullen stedenbouwkundigen toelaten standaardprocedures toe te passen bij de identificatie, studie, afbakening en prioriteitstelling van rustige stedelijke gebieden („Quiet Urban Areas” - QUAs).

http://www.quadmap.eu/it/

GIOCONDA – LIFE13 ENV/IT 000225 - Young People matter in the decisions on environment and health. GIOCONDA wil jongeren mobiliseren om protagonisten van een participatieve democratische actie te worden. De keuze om dit project aan jongeren toe te wijden berust op verschillende factoren. Veel wetenschappelijk onderzoek en preventietools hebben betrekking op jongeren, maar ze betrekken hen er niet actief bij. De jongeren van vandaag willen de nabije toekomst in eigen handen nemen en een actieve rol spelen bij de verbetering van het milieu en de gezondheid. Hun waarneming van milieurisico's maakt het tot slot mogelijk om de ideeën, standpunten en verwachtingen van de hele maatschappij beter te begrijpen. Het eindresultaat van GIOCONDA is een instrument dat de publieke overheid kan helpen om weloverwogen beslissingen te nemen inzake gezondheid en milieu en hierbij rekening te houden met de standpunten van jongeren en hun families als ook met lokale milieugegevens. De gebieden waar het GIOCONDA-project werd doorgevoerd zijn RavennaValdarno Inferiore (Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato en Santa Croce sull’Arno), Napels en Taranto. De belangrijkste milieuproblemen die in aanmerking werden genomen waren luchtvervuiling en geluidshinder, die beiden een impact hebben op de gezondheid van de bewoners in stedelijke gebieden.

http://gioconda.ifc.cnr.it/

DYNAMAP  - LIFE13 ENV IT 001254 - Dynamic Acoustic Mapping – Development of low cost sensors networks for real time noise mapping.

 DYNAMAP is een LIFE+ project dat zich richt op de ontwikkeling van dynamische geluidsmapping om het geluidsimpact van de weginfrastructuur in realtime op te slaan en weer te geven. De belangrijkste doelstelling van dit project is het vereenvoudigen van en besparen op de periodieke actualisering van geluidbelastingkaarten, die volgens de Europese richtlijn 2002/49/EG over omgevingslawaai om de 5 jaar moet uitgevoerd worden. Het project voorziet hiervoor de ontwikkeling en de plaatsing van een automatisch controlesysteem (gebaseerd op gepersonaliseerde en goedkope sensoren en op een software op een GIS-platform) in twee proefgebieden in Rome (Italië), langs de A90 snelweg (de zogenaamde „Grande Raccordo Anulare”, de ringweg rond Rome) en in het stedelijk gebied van Milaan. Deze systemen zullen vervolgens een jaar lang onderworpen worden aan een uitgebreide monitoring om hun betrouwbaarheid, werkzaamheid en doeltreffendheid te controleren.

http://www.life-dynamap.eu/

NEREIDE - LIFE15 ENV/IT/000268 - Noise Efficiently REduced by recycleD pavements

Het LIFE NEREiDE-project wil het gebruik testen van nieuwe, geluidarme wegdekken van poreus asfalt, samengesteld met gerecycleerd asfalt en kruimelrubber van afvalbanden. Deze materialen zullen bij halfwarme temperaturen met bindmiddelen worden vermengd tot een mix van bitumen die de volgende voordelen biedt:

• de hoeveelheid afvalstoffen wordt verminderd door recyclage en de consumptie van nieuwe materialen neemt eveneens af (dus het promoten van hulpbronnenefficiëntie en correct afvalbeheer);

• betere akoestische prestaties dan de huidige, waardoor in stedelijke gebieden een aanzienlijke geluidsvermindering en gezondheidsverbetering mogelijk worden;

• verbetering van de verkeersveiligheid in stedelijke gebieden door de aanleg van drainerende wegdekken met een goede oppervlaktetextuur;

• afname van de luchtverontreiniging tijdens het aanbrengen van de asfalt.

http://www.nereideproject.eu/it

BRENNER LEC- LIFE15 ENV/IT/000281- BRENNER Lower Emissions Corridor

BrennerLEC is de afkorting van Brenner Lower Emissions Corridor (emissiearme Brennercorridor)BrennerLEC heeft als doel het doorgaand autoverkeer op de Brenner beter verenigbaar te maken met de gezondheid van de omwonenden en met de kenmerken van dit gebied om zo dit bijzonder alpine milieu, dat doorkruist wordt door de snelweg, beter te beschermen. Het BrennerLEC-project bevindt zich in een hoogst gevoelig gebied zoals de Alpen. Het project focust op de aanleg van een emissiearme corridor (LEC - lower emissions corridor) langs de Brenner-snelweg om duidelijke voordelen te verkrijgen op het gebied van lucht- en klimaatbescherming en de geluidshinder te reduceren.

De vermindering van milieuverontreinigende stoffen wordt bereikt door volgende strategieën:  

1. verkeersbeheer bij intensief verkeer door een combinatie van een dynamische snelheidsreductie en het activeren van een dynamische rijstrook;

2. dynamisch beheer van de toegestane maximumsnelheid in functie van de luchtkwaliteit;

3. verkeersbeheer in de omgeving van de belangrijkste stedelijke centra met de hulp van „intelligente” signalisatie.

http://brennerlec.life/

LIFE MONZA – LIFE15 ENV/ IT/000586- Methodologies for Noise Low Emission Zone Introduction and Management

De invoering van lage-emissiezones (Low Emission Zones - LEZ) is een gangbare praktijk in stadsbeheer. LEZ zijn stedelijke gebieden die onderworpen zijn aan verkeersbeperkingen om de limietwaarden van luchtvervuilende stoffen zoals aangegeven in de Europese richtlijn 2008/50/EG inzake de luchtkwaliteit en schonere lucht te respecteren. Hun positieve impact op de luchtkwaliteit is ruimschoots onderzocht. Hun gevolgen en mogelijke voordelen op het gebied van geluidshinder zijn daarentegen nog niet genoeg bestudeerd. De definitie en de criteria die moeten gevolgd worden voor de aanleg en het beheer van zones met lage geluidsemissies zijn nog steeds niet duidelijk bepaald en gedeeld. Het LIFE MONZA-project buigt zich over deze problemen. De belangrijkste doelstelling van dit project is de invoering van een eenvoudig repliceerbare methode voor de identificatie en het beheer van zones met lage geluidsemissies die onderworpen zijn aan verkeersbeperkingen. De gevolgen en de voordelen van deze zullen getest en geanalyseerd worden in het kader van een proefproject in Monza.

http://www.lifemonza.eu

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus

Archives