News - Geluidsbelasting in Europa: het Rapport 2020 van het EMA

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Geluidsbelasting in Europa: het Rapport 2020 van het EMA

Het rapport 2020 herhaalt de aanwijzingen die gegeven werden in de vorige versie. Het beveelt het gebruik van homogene detectiesystemen aan en moedigt ook het nemen van verder beperkende maatregelen aan om de voordelen niet alleen te vergroten voor mensen, maar ook voor dieren, en om de luchtkwaliteit te verbeteren.

 

Het nieuwe rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) bevestigt dat geluidsbelasting een belangrijk effect heeft op het mentale en fysieke welzijn van mensen. Naar schatting betreft het probleem van geluidsoverlast tenminste 20% van de Europese bevolking die in stedelijke gebieden woont waar het verkeersgeluid schadelijk is voor de volksgezondheid. In Europa worden ongeveer 113 miljoen mensen blootgesteld aan langdurig verkeersgeluid met een waarde van minstens 55 decibel (dB) of hoger en dat zowel overdag als 's nachts. Daarboven komt nog het volgende: 22 miljoen mensen worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus veroorzaakt door spoorwegverkeer; 4 miljoen mensen worden blootgesteld aan geluidshinder vanwege het luchtvaartverkeer; terwijl minder dan 1 miljoen mensen worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus afkomstig van industriële zones.Algemeen beschouwd is het aantal mensen die blootgesteld worden aan geluidsbronnen stabiel sinds 2012. Er wordt echter voorspeld dat de geluidsoverlast zal toenemen ten gevolge van de bevolkingstoename in de steden en de daaruit voortvloeiende toename van de mobiliteitsbehoeften.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat een langdurige blootstelling aan geluidsoverlast gepaard met een hoger risico op een negatieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. In stedelijke gebieden zijn meer dan 50% van de maatregelen die getroffen worden om het geluid te verminderen gericht op de bronnen die het geluid veroorzaken. Daarom wordt dan ook de voorkeur gegeven aan geluidsabsorberend asfalt, elektrische mobiliteit – zowel privé als openbaar – of micromobiliteit (fietsen of scooters).

Het geluid buiten stedelijke zones is als volgt samengesteld: 52% spoorwegverkeer; 70% luchtverkeer; 39% is wegverkeer, zowel op wegen als op autosnelwegen.

De effecten van langdurige blootstelling aan geluidsoverlast liggen aan de basis van chronische slaapstoornissen bij 6,5 miljoen mensen. Er werden ook 48.000 gevallen van ischemische hartziekten vastgesteld evenals 12.000 vroegtijdige overlijdens. Volgens de schattingen van het EMA-rapport lijden 12.500 Europese studenten aan leerstoornissen die het gevolg zijn van hinder vanwege het luchtvaartverkeer.

In een verzoek om aan de stedelijke bevolking hulpmiddelen te bieden die de aanwezigheid van lawaai en de daaruit voortvloeiende aandoeningen verminderen, hebben de openbare besturen een mogelijke oplossing gezien in groene en stille zones buiten de stadscentra. De oprichting van de zogenaamde „stille gebieden” is echter beperkt door het feit dat deze voor een grote meerderheid van de stadsinwoners niet eenvoudig toegankelijk zijn. Daarom bestudeerd men dan ook specifieke criteria en vereisten om de toegankelijkheid beter aan te wijzen en te verbeteren. Het rapport vermeldt ook de effecten van geluidsoverlast op dieren: hun fysiologie en gedrag veranderen, de voortplanting vermindert, de mortaliteit neemt toe en de migratieroutes ondergaan wijzigingen, en dat alles draagt bij tot een afname van de bevolking.

Nereide - NEWS 6.jpg

Het nieuwe 2020-rapport heeft een methodiek ontwikkeld voor het homogeen in kaart brengen van geluiden om dan de geluidsbelastingskaarten tussen Europese landen beter te kunnen vergelijken. Deze kaarten zijn nodig om gegevens te verzamelen die dan gemakkelijker kunnen worden vergeleken dan in het verleden.

Het rapport wil de Europese wetgeving ertoe aanzetten om aanpassingen aan te brengen en sommige apparaten van het spoorwegvervoer opnieuw te configureren, wat het aanbrengen van betere stille remeenheden op locomotieven en auto's mogelijk moet maken. Bovendien maakt het de installatie mogelijk van geluidsverspreidingsapparatuur op basis van wat vermeld staat in de „Europese Geluidsrichtlijn” (END).

Het rapport benadrukt tevens de verandering van de gewoonten en de aanvaarding van gedeelde elektrische micromobiliteitsvoertuigen door het publiek. Het beschrijft echter geen toename van het bewustzijn, noch gedragsveranderingen bij mensen die wijzen op een intensiever gebruik van vervoermiddelen met een lagere geluidsintensiteit, waardoor de openbare besturen ertoe worden aangezet hun gebruik en beheer te reguleren.

Het rapport maakt het mogelijk bij te houden hoeveel vooruitgang reeds geboekt werd en de doelstellingen aangeduid in het zevende Milieuactieprogramma (7th EAP) nieuw leven in te blazen; het toont ook nieuwe responsmaatregelen voor de komende projecten in verband met geluidsoverlast. Om het hoofd te bieden aan deze omgevingsstressfactor stelt het 7e Milieuactieprogramma een betekenisvolle vermindering voor van de niveaus van geluidsoverlast. Het gaat hierbij nauw aansluiten bij de niveaus die de WHO aanbeveelt. Om dit doel gemakkelijker te bereiken, beveelt het 7e Milieuactieprogramma aan om het EU-beleid op het gebied van geluidsoverlast te actualiseren en af te stemmen op de resultaten van het recentste wetenschappelijke bewijs, waaronder de verbeteringen die voortvloeien uit city design.

Bron: ARPAT

 

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus

Archives