News - Twintig jaar gewijzigd asfalt in Spanje

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Twintig jaar gewijzigd asfalt in Spanje

SIGNUS is de onderneming zonder winstoogmerk die verantwoordelijk is voor het beheer van afgedankte banden in Spanje.

 

SIGNUS is de onderneming zonder winstoogmerk die verantwoordelijk is voor het beheer van afgedankte banden in Spanje. In mei vorig jaar heeft ze een boek gepubliceerd: „Twenty years of modified asphalts on Spanish roads” („Twintig jaar gewijzigd asfalt op Spaanse wegen”). Het hiernavolgende artikel vat de belangrijkste informatie samen van dit boek, waarin alle in Spanje uitgevoerde wegenwerken zijn opgenomen die in de laatste twee decennia dit materiaal gebruikt hebben.

Verstandige politieke planning heeft het ongeveer 20 jaar geleden in Spanje mogelijk gemaakt om technische voorschriften en reglementen voor het gebruik van gerecycled rubber in gewijzigd asfalt uit te vaardigen. Een specifieke regeling erkent al sinds die tijd de voordelen van deze deugdelijke technologie. Daarom geeft deze regeling aan hoe de openbare besturen voorrang moeten geven aan het gebruik van gewijzigd asfalt met gerecycled rubber. Het resultaat hiervan is dat in Spanje tot op heden 1.600 km wegen gemaakt zijn met gewijzigd asfalt. Dankzij deze technologie is de levensduur van dit type asfalt 3 keer langer dan die van conventioneel asfalt. Bijgevolg vraagt het minder onderhoud, hetgeen toelaat de kosten drastisch te beperken. Het vermindert bovendien ook het geluid van voorbijrijdende voertuigen en, dankzij de uitstekende grip op het wegoppervlak, verbetert het de hechting, in het bijzonder in geval van regen, hetgeen de veiligheid voor de gebruikers verhoogt.

Het boek heeft als objectief de transformatie van afval tot een grondstof met een hoge technologische waarde te promoten. Bovendien wil het boek benadrukken dat het gebruik van gerecycled rubberpoeder afkomstig van afvalbanden in bitumineuze mengsels een geconsolideerde techniek is in de sector; meer dan 1.600 km wegen in Spanje zijn gemaakt met deze nieuwe generatie bitumineuze mengsels. De staat van deze wegen zijn niet verslechterd ondanks het voorbijgaan van de jaren en de slechte weersomstandigheden waaraan ze blootgesteld zijn. Dit komt door het feit dat gerecycled rubber de eigenschappen van een weg verbetert: het rubber maakt de weg meer bestendig, hetgeen de levensduur van de weg verlengt. Dit wordt ook aangetoond door de fotoreportage die in het boek opgenomen is en die de toestand illustreert van een aantal wegen in verschillende jaren.

Referentiewetgeving en types gewijzigde bindmiddelen

Spanje heeft veel vooruitgang geboekt op het gebied van de bevordering van het gebruik van gerecycled rubber in bitumineuze mengsels. Het nationale afvalbanden-plan voor 2001-2006 gaf aan dat „er voorrang moet gegeven worden aan materialen die afkomstig zijn van gerecyclede afvalbanden voor alle openbare werken waar het gebruik ervan technisch en financieel haalbaar is”.

De Algemene Directie van de Wegen van het Spaanse Ministerie van Openbare Werken heeft de circulaire 5bis/02 over de gebruiksvoorwaarden van gerecycled rubber in bitumineuze mengsels bekrachtigd. Deze circulaire heeft de artikels 540, 542 en 543 van de algemene technische specificaties voor de aanleg van wegen en bruggen (PG-3) gewijzigd in overeenstemming met het ministerieel besluit nr. 891/2004. Dit laatste heeft de wijziging bekrachtigd van dezelfde PG-3-artikelen bekrachtigd met als doel „het prioritaire gebruik van gerecycled rubber” in te stellen „op voorwaarde dat een dergelijk gebruik technisch en financieel haalbaar is”.

Zelfs al is dit geen verordening, is het belangrijkste deel van de bovenvermelde wetshervorming allicht de „Guide to the use of recycled rubber from ELTs in bituminous compounds” (Gids voor het gebruik van gerecycled rubber van afvalbanden in bitumineuze mengsels) (2007). Deze Gids werd opgesteld door het CEDEX, het Spaanse centrum voor studies en tests in openbare werken, in opdracht van de Ministeries van Leefmilieu en Openbare Werken. Dit document rangschikt de drie types van gewijzigde bindmiddelen op basis van hun maximale wijziging: met rubber verbeterd bindmiddel, polymeer gemodificeerd bindmiddel en bindmiddel met hoge viscositeit gewijzigd met rubber. Ze gebruiken allen rubber afkomstig van afvalbanden.

Een paar maand later werd de Circulaire 21/2007, „over het gebruik en de specificaties waaraan bindmiddelen en bitumineuze mengsels die rubber bevatten moeten voldoen” gepubliceerd door het Ministerie van Openbare Werken. Dit is het document geworden dat de productie en het gebruik van bindmiddelen met rubber in Spanje superviseert. Zoals hierna in dit artikel zal worden aangetoond, was dit een essentieel document dat geleid heeft tot een belangrijke toename van het aantal kilometers wegen die in het Spaanse wegennet zijn aangelegd.

Technieken voor het gebruik van poeder afkomstig van gerecycled rubber in bitumineuze mengsels.

Het rubberpoeder kan worden verwerkt in een bitumineus mengsel met behulp van één van de volgende twee processen:

  • „Nat” proces: vervaardiging van rubber bevattende bindmiddelen voor de daaropvolgende fabricatie van bitumineuze mengsels. Er zijn twee verschillende productiemethoden.
  • Menging van gewijzigde bindmiddelen in de fabriek en daaropvolgend transport en bewaring van de rubber bevattende bindmiddelen in het bitumen-mengcentrum.
  • Bindmiddelen die in situ vervaardigd worden door de mobiele productie-eenheid van het gewijzigde bindmiddel in de productie-installatie van de bitumineuze mengsels.
  • „Droog” proces: productie van mengsels waarbij het rubber direct in de menger wordt toegevoegd, samen met de aggregaten en het basisbindmiddel, in het productiecentrum van de bitumineuze mengsels.

Werken in uitvoering met rubber afkomstig van afvalbanden

Tussen 1996 en het eerste semester van 2017 werden in Spanje bijna 300 wegenwerken uitgevoerd waarbij rubberpoeder gebruikt werd. Dit stemt overeen met ongeveer 1.600 km wegen en een verbruik van bijna 17.000 ton gerecycled rubber. De informatie die na elke uitgevoerde interventie werd meegedeeld was: jaar van uitvoering, provincie, gebruikte technologie (eindmengproces, mobiel proces van in situ menging en „droog” proces), lengte van het wegdeel en een schatting van de hoeveelheid gebruikt rubber (ton).Dit maakt de analyse van dhet gebruik en de consolidatie van deze techniek in Spanje in de laatste 20 jaar veel eenvoudiger.

Nereide Dutch image 1 .JPG

Afbeelding 1 – Totale weglengte aangelegd met gewijzigd asfalt in de autonome regio’s, in km

Castilla y León is de autonome regio die het meeste ervaring heeft in het gebruik van poeder afkomstig van gerecycled rubber in bitumineuze mengsels. Daarop volgen Castilla-La Mancha, de autonome regio van Madrid en die van Valencia (Afb. 1)

 Nereide Dutch image 2 .JPG

Afbeelding 2 – Lengte van de wegdelen (in km) per autonome regio en gebruikte technologie

 

Zoals reeds geschreven werd er ongeveer 17.000 ton gerecycled rubber gebruikt voor deze wegdelen. Dit stemt overeen met ongeveer 4.000.000 afgedankte autobanden.

De analyse van de gegevens in functie van de toegepaste technologie (Afbeelding 2) toont aan dat het „nat” mengproces vooral gebruikt wordt in Castilla-La Mancha, in de autonome regio van Madrid en in Galicië. De combinatie van de in situ menging en het „nat” produtieproces wordt vooral gebruikt in Castilla y Leon, Catalonië en Navarra. Het „droge” proces wordt meer gebruikt in het Oosten van het land en in het bijzonder in de autonome regio van Valencia en de Regio Murcia.

Als het gebruik van elke technologie op nationaal gebied geanalyseerd wordt (Afb. 3), blijkt dat 56% van de totale hoeveelheid gerecycled rubber toegevoegd werd tot het in-situ bitumineus mengsel. Dit stemt overeen met 48% van de lengte (in km) van de herlegde wegdelen. Als we daarentegen de lengte van de wegdelen bekijken, ligt het percentage van het „natte” mengproces drie keer hoger dan dat van het „droge”, ondanks het feit dat het gebruik van gerecycled rubber gelijkaardig is voor beide processen.

Afbeelding 4 toont de evolutie aan van de wegdelen die gemaakt werden met het gebruik van asfalt gewijzigd met gerecycled rubber in de loop van de jaren. Zoals kan gezien worden werden de eerste wegen aangelegd vanaf 2002 en in 2004 – waarschijnlijk ten gevolge van het nationaal afvalbanden-plan 2001-2006 en van het ministerieel besluit 891/2004.

Een grote stijging in het gebruik van deze technologie werd echter pas vastgesteld in 2007. Dit komt ongetwijfeld door de publicatie van het CEDEX handboek en, vooral, van de Circulaire 21/2007. Verder kan er een sterke afname vastgesteld worden sinds 2013. Eén van de redenen van deze afname zou kunnen zijn dat deze materialen nog niet bij een breed publiek bekend waren, ondanks de inspanningen van de Algemene Directie van de Wegen en van het CEDEX op het gebied van de regelgeving voor deze technieken. Daar bovenop komen nog de inspanningen van talrijke onderzoeksinstituten en bedrijven actief in deze sector. Ze hebben geprobeerd om met rubber gewijzigde bindmiddelen en, meer in het algemeen, technisch haalbare asfaltmengsels met rubber te vervaardigen.

Nereide Dutch image 3 .JPG

Afb. 3 – Opsplitsing per technologie

Nereide Dutch image 4 .JPG

Afb. 4 – Lengte van wegdekken die elk jaar gelegd werden tot het eerste semester 2017

De publicatie van het boek „Twenty years of modified asphalts on Spanish roads”, beschreven in dit artikel, de “Guide for the production of asphalts modified with recycled rubber” gepubliceerd in 2014 en het „Handbook of the production and the in-situ creation of modified asphalts” (2017) maken deel uit van het actieplan dat SIGNUS opgezet heeft om het gebruik van gerecycled rubber voor wegaanleg aan te moedigen. Daarenboven streeft het naar de voldoening van de aanvullende eisen die gesteld worden in het kader van het Strategisch Afvalplan 2016-2022 van het Ministerie van Leefmilieu. Dit plan werd opgesteld als ​​antwoord op de politiek ter bevordering van de duurzaamheid in de economische activiteiten geleid door het pakket circulaire economie van de Europese Commissie.

Deze publicaties kunt u gratis downloaden via www.signus.es.

SIGNUS Ecovalor is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht als een collectief beheersysteem dat ter beschikking staat van alle bandenproducenten en -importeurs die de wettelijke verplichtingen inzake afvalbanden moeten nakomen. SIGNUS heeft als missie een antwoord te geven op de behoeften van de samenleving om in een duurzame omgeving te leven en te waarborgen dat afvalbanden een adequate behandeling krijgen van het moment dat ze worden gemaakt tot het moment waarop ze worden omgezet in kostbare ruwe grondstoffen. Een van de belangrijkste manieren om dit materiaal te optimaliseren, is het gebruik van rubberpoeders afkomstig van afvalbanden in bitumineuze mengsels, omdat het hen specifieke kenmerken geeft en het helpt de kringloop te sluiten in volgens het concept van circulaire economie.

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus

Archives