Rol van de Partners

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Rol van de partners

Università di Pisa

Op het gebied van asfaltverhardingen heeft het personeel van het DICI zijn ervaring vooral in het LEOPOLDO-project opgedaan. Dit regionale project, waarover het DICI de wetenschappelijke leiding had, beoogde richtlijnen op te stellen voor het ontwerp, de aanleg, de controle en het onderhoud van geluidarme en verkeersveilige verhardingen voor gewone wegen in de regio Toscane. Het heeft geavanceerde kennis opgeleverd voor de karakterisering, monitoring en prestatiebeproeving van klassieke en innovatieve technieken en materialen die voor vervoersinfrastructuur worden toegepast.

Voor het NEREiDE-project bestaat de rol van het DICI erin de technische en de kennisverspreidingsactiviteiten van alle partners te coördineren en zijn knowhow ter beschikking te stellen voor het ontwerpen, beproeven en monitoren van nieuwe, geluidarme wegdekken van zeer open asfalt dat bij verlaagde temperatuur werd bereid en waarin gerecycled asfalt van wegverhardingen en kruimelrubber van afvalbanden zijn verwerkt.

Om de doeltreffendheid van deze experimentele techniek te demonstreren, zullen de ontworpen mengsels worden verwerkt in twaalf nieuwe wegvakken en zal het DICI de structurele en de oppervlakkenmerken van de verkregen wegdekken evalueren door met hoog presterende apparatuur proeven in het laboratorium en in situ te verrichten.

De experimentele werkzaamheden zullen nieuwe richtlijnen opleveren, die wegbeherende overheden kunnen verwerken in hun besteksvoorschriften voor de aanbrenging van nieuw, geluidarme wegdekken van zeer open asfalt met een kleine koolstofafdruk. Er zullen richtlijnen worden uitgewerkt om de thans beschikbare methoden ter beoordeling van de doeltreffendheid van geluidarme wegdekken in stedelijke gebieden te upgraden en te verbeteren.

ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

In LIFE NEREiDE is ARPAT verantwoordelijke voor monitoring; het ontwikkelt nieuwe meetmethoden en -procedures en werkt mee aan de richtlijnen om de efficiëntie van wegdekken te monitoren. De monitoringactiviteiten omvatten ante- en post-operammonitoring van de geluidsproductie met de CPX-methode en andere, nog te bepalen geluidsmetingen. Er zal een nieuwe meetmethode voor het evalueren van “pass-by”-geluid in stedelijke context worden ontwikkeld en gevalideerd. Ten slotte zal in aanzienlijke mate worden bijgedragen aan de monitoringrichtlijn en aan de verspreiding van de technische resultaten van het project.

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)

Het OCW bezit specifieke kennis over een innovatief, ultrastil wegdek: het poro-elastische wegdek (“poro-elastic road surface”, of PERS), dat in het PERSUADE-project onder KP7 verder werd onderzocht en ontwikkeld. PERS bestaat uit rubberkorrels van gerecyclede banden en uit grof aggregaat dat gebonden is met een elastische harssoort, zoals polyurethaan. Het proefvakje met geprefabriceerde panelen presteerde vrij goed. De mengselsamenstelling zal licht worden bijgestuurd om de weerstand tegen rafeling te verbeteren en er zal op kleine schaal een proefvak worden aangelegd, vermoedelijk in de stad Gent (België). Daarna zal in de regio Toscane een proefvak op grotere schaal worden gerealiseerd. Een monitoringprogramma moet ervoor zorgen dat alle relevante parameters op beide proefvakken gemeten worden. 

Ecopneus

De rol van Ecopneus in het NEREiDE-project omvat een aantal verscheiden acties. Sinds 2011 heeft Ecopneus meerdere projecten geleid om de akoestische prestaties van rubberasfaltverhardingen en de blootstelling van werklieden aan rubberasfaltdampen na te gaan en – meer algemeen – een robuuste markt voor rubber van afgedankte banden te ontwikkelen. Ecopneus zal zijn gegevens en specifieke kennis over rubberasfaltverhardingen delen en zo een referentie zetten voor de resultaten van de monitoringactiviteiten die in het NEREiDE-project zullen onder Ecopneus’ toezicht zullen plaatsvinden. Voorts zorgt Ecopneus voor alle acties die verband houden met kennisverspreiding, inclusief het aanmaken van een projectwebsite, het organiseren van de workshop en de relaties met de media: externe websites, sociale media, tv-zenders, kranten en technische tijdschriften.

 

CNR- IDASC Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino"

Het IDASC-CNR (Instituut voor Akoestiek en Sensoren “O.M. Corbino” van de Nationale Onderzoeksraad) heeft als missie studies te verrichten op het gebied van ultrageluid, muzikale akoestiek, omgevingsakoestiek en de ontwikkeling van transductoren, sensoren en actuators. In het NEREiDE-project legt het zich toe op beoordeling van de prestaties van verhardingen wat wegdekgeluid betreft. Er zal, specifiek voor geluidsaborptiemetingen in situ, een nieuw systeem worden ontwikkeld dat in een mobiel laboratorium zal worden opgenomen – een voertuig met diverse apparatuur, dat zowel rijdend als bij stilstand metingen kan uitvoeren en gegevens realtime kan analyseren. Bovendien zullen de effecten van wegdekgeluid worden geëvalueerd zoals de mensen ze waarnemen. Hiervoor zullen psychoakoestische indicatoren en persoonlijke reacties worden geanalyseerd, aan de hand van enquêtes in situ. Alle nieuwe methodieken voor geluidsmetingen zullen op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid worden beoordeeld, ter validatie.

Regione Toscana

De regio Toscane spoort mogelijke locaties voor het aanbrengen van nieuwe, experimentele wegdekken op en beschrijft ze. De keuze wordt gemaakt uit de locaties die volgens de beschrijving in aanmerking komen. De regio maakt de technische opdrachtdocumenten voor de nieuwe wegdekken op, schrijft de openbare aanbesteding uit en laat de werkzaamheden in twee fasen uitvoeren: in de eerste, die tot eind 2017 loopt, zal 2 400 m nieuw wegdek worden aangebracht en in de tweede, die tot eind 2018 loopt, nog eens 2 800 m. De regio Toscane werkt mee aan richtlijnen voor publieke en private wegbeheerders bij de gunning van opdrachten voor hinderbeperkende maatregelen, en aan het uitwerken van een strategie voor technologische kennisoverdracht.